Algemene voorwaarden

1.     Algemeen

 

1.1.  Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn raadpleegbaar op de website: https://www.hoeveservice.be/ en zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, bestelling, levering, transport en facturatie van Hoeverservice BV (BE0463.835.390)  (hierna genoemd “Hoeveservice” of “Verkoper”), en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Hoeveservice en anderzijds een klant (hierna genoemd “Klant”), inzake verkoop door Hoeveservice van een of meerdere producten die in die offerte, bestelling of verkoopovereenkomst bepaald worden (hierna genoemd “Producten”), inclusief op alle aanvullingen/wijzigingen hiervan en de eventuele bijkomende diensten die hierin voorzien worden (hierna genoemd “Verkoopovereenkomst”), voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken, tegen betaling door de Klant van de prijs zoals bepaald in de Verkoopovereenkomst (hierna genomen “Koopprijs”).  

1.2.  Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. Alvorens je een bestelling op onze website kan afronden, zal je in kennis worden gesteld van onze algemene voorwaarden. Na aanvaarding ervan, kan de bestelling worden afgerond.

 

2.     Aanbiedingen – Offertes

 

2.1.  Alle offertes van Hoeveservice zijn vrijblijvend en slechts 1 maand geldig. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. Het plaatsen van een bestelling geldt steeds als eenzijdig aanbod tot contracteren van de Klant, zelfs indien deze bestelling ingaat op een offerte van Hoeveservice en/of samenvalt met het ondertekenen van een overeenkomst (samen met een bediende of vertegenwoordiger van laatstgenoemde). Een Verkoopovereenkomst (waarvan deze Algemene Voorwaarden van rechtswege deel uitmaken) evenals eventuele desbetreffende aanvullingen/wijzigingen zijn slechts afgesloten door en verbindend voor Hoeveservice nadat de directie van laatstgenoemde deze schriftelijk aanvaard heeft. Een niet-aanvaarding moet niet gemotiveerd worden.  

2.2.  Een bestelling op de webshop is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Bij (gedeeltelijke) weigering van een order zal je binnen de 14 dagen terugbetaling ontvangen, zonder dat je aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

3.     Installatie

 

3.1.  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de Klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door Hoeveservice zal de Klant er op eigen kosten en risico zorg voor dragen dat de plaats van installatie geschikt is om de Producten te laten installeren met alle technische en ruimtelijke voorzieningen als gespecificeerd door de fabrikanten en leveranciers, dat de (elektrische) leidingen en aansluitingen geschikt zijn om de Producten te laten functioneren, een en ander o.m. in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. 

3.2.  De Klant zal de Verkoper in verband met het voormelde integraal vrijwaren, zowel in hoofdsom als in intresten en kosten.

 

4.     Herroepingsrecht bij consumentenverkoop

 

4.1.  Voor zover van toepassing, heeft de Klant (indien dit een consument is) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt.

4.2.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen zal de Klant Hoeveservice via een op ondubbelzinnige wijze geformuleerde verklaring (bv. een brief of e-mail) informeren van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping gehecht aan onderhavige algemene voorwaarden, maar is hiertoe niet verplicht.

4.3.  Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.4.  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hoeveservice de Klant de betaling die zij van deze heeft ontvangen voor de aankoop van het Product, onmiddellijk en binnen maximaal 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst bij Hoeveservice is aangekomen, terugbetalen. In geen geval wordt de Klant voor deze terugbetaling kosten aangerekend. Hoeveservice kan de terugbetaling weigeren, totdat Hoeveservice de Producten weer terug ontvangt.

4.5.  De Klant draagt de directe kosten voor het terugsturen voor de Producten. De Klant dient de Producten onmiddellijk en in elk geval binnen maximaal 14 kalenderdagen na de dag waarop hij Hoeveservice over de herroeping van de overeenkomst informeert, naar Hoeveservice terug te sturen of bij Hoeveservice af te geven. De termijn geldt als in acht genomen, wanneer de Klant de producten voor afloop van de termijn van 14 kalenderdagen verstuurt.

4.6.  Volledigheidshalve wijst Hoeveservice erop dat het herroepingsrecht zoals voorzien in onderhavig artikel niet geldt voor goederen die op maat worden gemaakt. Op maat gemaakte goederen zijn goederen waarvan de specificaties zoals bijvoorbeeld de afmetingen en/of kleur en/of het materiaal door de klant worden gekozen.

 

5.     Levering van goederen

 

5.1.  Tenzij anders door de Verkoper wordt bepaald, zal de levering van de Producten plaatsvinden in het magazijn te Antwerpseweg 35, 2340 Beerse van Verkoper op de voorziene leveringsdatum dan wel binnen een termijn van maximaal één maand hierna. Het niet naleven van de leveringstermijn kan echter geen aanleiding geven tot enig verhaal door de Klant op de Verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling met remediëringstermijn van 60 dagen. Iedere vertraging te wijten aan overmacht of fout van derden geeft aan de Verkoper het recht de leveringstermijn als geschorst te beschouwen gedurende een periode gelijk met diegene gedurende dewelke de overmacht of fout van derden zal bestaan (hebben).

5.2.  Wat betreft de aankoop van Producten in onze webwinkel, deze zullen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Leveringen gebeuren binnen volgens de door onze partners geschatte levertermijn: voor gratis levering is de verwachte levertermijn 5 tot 7 werkdagen. Bij onze express levering is de verwachte levertermijn 1 tot 3 werkdagen. Eventuele verzendkosten worden berekend in de checkout. Uiteindelijke levering van de goederen moet gebeuren binnen de 30 dagen.

5.3.  Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

5.4.  De levering van de Producten wordt – voor rekening van de Klant - uitgevoerd door de Verkoper of een door de Verkoper aangewezen vervoerder, tenzij de Klant de Producten zelf afhaalt of laat afhalen. Eventuele latere verplaatsingen en installaties dienen afzonderlijk overeengekomen te worden overeenkomstig de daarvoor geldende variabele tarieven van de Verkoper.

5.5.  De Klant wordt verzocht de Producten binnen de 8 dagen na schriftelijke aanmaning (e-mail) hiertoe op te halen in het magazijn bij gebreke waaraan extra stallingskosten a rato 10€ per dag zullen worden aangerekend.

5.6.  Op straffe van verval van verhaal moet de Klant elke niet-conformiteit en/of onvolledigheid van de Producten onmiddellijk melden aan Verkoper bij afname van de Producten (per mail met ontvangstbevestiging, fax met verzendingsbewijs, met bevestiging per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen.

5.7.  Indien de Klant geen uitdrukkelijk schriftelijk voorbehoud aantekent bij levering/installatie (op transportdocument en/of leveringsbon) of bij afhaling (op de afhalingsbon), geldt dit van rechtswege als bevestiging zijnentwege dat de Producten volledig, gebruiksklaar, vrij van zichtbare gebreken evenals in goede en functionele staat geleverd/geplaatst of opgehaald werden en dat hij al de installatie-, gebruik- en onderhoudsaanwijzingen en -voorschriften kent en  aanvaardt.

 

6.     Eigendomsvoorbehoud

 

6.1.  De Producten (met inbegrip van toebehoren) blijven eigendom van de Verkoper zolang laatstgenoemde de volledige Koopprijs ervan evenals de eventuele verwijlintresten en verhogingsbedragen niet heeft ontvangen. De Klant draagt niettemin het risico. De Verkoper behoudt het recht van terugvordering van de niet-betaalde verkoper evenals het recht zich te beroepen op het voorrecht van de onbetaalde verkoper.

6.2.  Zolang de Producten eigendom zijn van de Verkoper, is het de Klant verboden om ze onder te verhuren, in pand te geven of op enige andere wijze af te staan en/of te verwerken, al dan niet onder bezwarende titel.

 

7.     Garantie

 

7.1.  Bij normaal gebruik verleent de Verkoper op (nieuwe) Producten garantie voor gebreken tot uiterlijk 24 maanden na de overdracht van het risico. Deze waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot de verplichting om, naar eigen keuze, het gebrek te herstellen of het gebrekkig (onderdeel van het) Product te vervangen. Daarnaast zal deze garantie - buiten zware of opzettelijke fout begaan door de Verkoper in het kader van deze garantie, welke verder behandeld wordt in punt 9 - in geen geval tot gevolg kunnen hebben dat de Verkoper tot enige vergoeding voor rechtstreekse en/of gevolgschade (o.a. winstderving) en/of tot enige verdere verplichting gehouden is. De vervangen stukken worden eigendom van de Verkoper. De vervangstukken zijn nieuw of geherconditioneerd met eenzelfde kwaliteit.

7.2.  De garantie van de Verkoper vervalt van rechtswege o.m. in volgende gevallen: gebruik van wisselstukken of benodigdheden niet gehomologeerd door de Verkoper, verkeerd gebruik van een Product (o.m. niet conform de aanwijzingen en voorschriften inzake installatie, gebruik en onderhoud hiervan), gebrek aan bescherming tegen beschadiging (o.m. door stof, vocht, klimatologische invloeden),  technische interventies uitgevoerd door personen vreemd aan de Verkoper (o.m. aanbrengen van wijzigingen en/of toevoegingen), gebrek aan of fout in onderhoud, beschadiging door ongeval of een fout in hoofde van de Klant of een derde. De garantie dekt evenmin de verbruiksgoederen of stukken die aan een normale slijtage onderhevig zijn. Het herstellen of vervangen van (onderdelen van) gedurende het tijdperk van de waarborg heeft geen verlenging hiervan tot gevolg. Verplaatsingskosten maken geen deel uit van de garantie. De garantie is slechts geldig op het grondgebied België.

7.3.  Op straffe van verval van de garantie, moeten de zichtbare gebreken onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan de Verkoper bij levering of afname van de Producten (per mail met ontvangstbevestiging, fax met verzendingsbewijs of via voorbehoud op transport, leveringsbon of afhaalbon), met bevestiging per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen. Op straffe van verval van de garantie, moet elk overig gebrek per aangetekend schrijven gemeld worden aan de Verkoper binnen de waarborgperiode en uiterlijk 2 maanden nadat het gebrek werd ontdekt. Het indienen van een klacht, om welke reden ook, zelfs binnen de voorgeschreven vormen en termijnen, ontslaat de Klant niet stipt te betalen op de vervaldag.

7.4.  De Klant zal gedurende de uitvoering van de garantietussenkomsten van de Verkoper op eigen kosten en risico alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht, hulpmaterialen, e.d., ter beschikking stellen.

7.5.  Alle eventuele kosten en prestaties die niet onder de garantieverplichtingen van de Verkoper vallen, zullen aan de Klant gefactureerd worden aan de toepasselijke tarieven van de Verkoper. De Verkoper zal van rechtswege zijn prestaties en tussenkomsten inzake de garantie onmiddellijk kunnen schorsen indien de Klant een van zijn contractuele verplichtingen niet naleeft (o.m. niet tijdige betaling, edm.). 

7.6.  Verbruiksproducten zoals doch niet limitatief, batterijen, inktpatronen/toners en fusers zijn uitgesloten van enige garantie.

7.7.  Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan Hoeveservice worden tegengesteld.

7.8.  Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.

 

8.     Omvang van aansprakelijkheid

 

8.1.  De Verkoper is – zonder afbreuk te doen aan zijn garantieverplichtingen zoals bepaald onder punt 8 - niet aansprakelijk voor rechtstreekse en/of de onrechtstreekse schade (zoals o.a. winstderving) ten gevolge van gebreken, stilstand, storing of slecht functioneren van de Producten, tenzij in geval van zware of opzettelijke fout in zijn hoofde. Daarnaast is de Verkoper, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout in zijn hoofde, eveneens niet aansprakelijk voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit (vertraging bij) het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen edm.

8.2.  De aansprakelijkheid van de Verkoper is – in de gevallen dat deze niet expliciet of impliciet contractueel is uitgesloten - beperkt tot (i) de materiële schade aan installaties en eigendommen van de Klant en derden en met als maximum het bedrag van de tussenkomst van de verzekeraar van de Verkoper en, bij gebreke aan verzekeringstussenkomst, 250 euro per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende en/of met elkaar verband houdende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis) (ii) hun lichamelijke schade, welke rechtstreeks het gevolg is van een zware of opzettelijke fout van de Verkoper begaan tijdens de uitvoering van de Verkoopovereenkomst. Alle verdere aansprakelijkheid voor (de voormelde) materiële en lichamelijke schade is uitgesloten.

8.3.  Mocht op bovenvermelde bepaling te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid van de Verkoper eveneens beperkt tot hoogstens het bedrag van de tussenkomst van de verzekeraar van de Verkoper en, bij gebreke aan verzekeringstussenkomst,  250 euro per gebeurtenis, als boven omschreven.

8.4.  De Klant zal de Verkoper in voorkomend geval steeds vrijwaren, in hoofdsom en in intresten en kosten, voor alle desbetreffende aanspraken van derden.

 

9.     Niet-toerekenbare tekortkoming

 

9.1.  Alle omstandigheden die naar redelijkheid en billijkheid voor gevolg hebben dat de nakoming van (een deel van) de Verkoopovereenkomst niet van de Verkoper kan worden verlangd (onder meer bij niet-levering door een leverancier van de Verkoper, fout van derden, storm-, brand- en waterschade, ontploffing, stroomstoring, staking, externe prijsverhogende omstandigheden, arbeidsongeschiktheid van uitvoerend personeel of ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, schaarste, door de Wereldgezondheidsorganisatie erkende pandemie edm.) gelden als niet-toerekenbare tekortkomingen. De Verkoper zal de Klant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

9.2.  Ingeval van niet-toerekenbare tekortkoming in hoofde van de Verkoper zal de uitvoering van de Verkoopovereenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en/of terugbetaling en/of creditering.


10.  Betalingen en betwistingen

 

10.1.               Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen van de Verkoper uitgedrukt in Euro, inclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de Koopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

10.2.               Wanneer er voor datum van levering door loonkost- of grondstoffenprijsverhogingen prijsverschillen optreden voor een Product ten opzichte van de voorziene Koopprijs, heeft de Verkoper het recht om de betrokken prijs overeenkomstig aan te passen. De Producten mogen in verschillende keren geleverd worden, in welk geval de Verkoper het recht heeft om elke zending afzonderlijk te factureren.

10.3.               Alle facturen, vergoedingen en andere  verschuldigde bedragen zijn contant betaalbaar op de zetel van de Verkoper, zonder disconto, alle belastingen en kosten ten laste van de Klant. De vertegenwoordigers en bedienden van de Verkoper mogen geen betalingen in speciën ontvangen.

10.4.               Aankopen via de webwinkel zijn enkel via de betaalmodules op de website mogelijk.

10.5.               De Klant is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, op elk laattijdig betaald bedrag – gefactureerd of niet – aan de Verkoper een verwijlinterest verschuldigd zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en aan de wettelijke rentevoet bij consumentenkoop, en zulks te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele betaling.

10.6.               Daarnaast zijn alle invorderingskosten door de Verkoper gemaakt - waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de kosten voor verwijdering/ophaling, taxatie en transport, alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten - voor rekening van de Klant. Deze invorderingskosten worden van rechtswege bepaald op tien procent (10%) van elk onbetaald bedrag met een minimumbedrag van € 150, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere invorderingskosten te bewijzen en te vorderen. De voormelde invorderingskosten zijn van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd van zodra een bedrag onbetaald gelaten wordt door de Klant.

10.7.               Klachten inzake de facturatie moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemeld worden.

 

11.  Wanprestaties

 

11.1.               Wanneer de Klant zijn contractuele verplichtingen niet (tijdig) nakomt, heeft Hoeveservice het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 kalenderdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding en verwijlinteresten. Hetzelfde geldt indien Hoeveservice haar contractuele verplichtingen niet (tijdig) nakomt.

11.2.               In geval van ontbinding dient de klant de ontvangen leveringen aan Hoeveservice vrij te geven en haar de waardevermindering in die tijd samen met de door haar gemaakte kosten, met name transportkosten, douanekosten, administratiekosten, etc. te vergoeden. De Klant zal de betalingen ontvangen, zonder rente en met inachtneming van bovenstaande aftrekposten.

11.3.               Tevens behoudt Hoeveservice zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van, bijvoorbeeld, kennelijk onvermogen of overlijden van de klant.

 

12.  Varia

 

12.1.               Op de Verkoopovereenkomst is alleen het Belgisch recht van toepassing.

12.2.               Voor zover het geen consumentenkoop betreft, is enkel de rechter van de zetel van de Verkoper bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de Verkoopovereenkomst.

12.3.               Niet- of niet onmiddellijke uitoefening van rechten door de Verkoper zal niets afdoen aan het recht van laatstgenoemde dit op een later tijdstip, of bij een andere gelegenheid, alsnog te doen.

12.4.               De Klant zal totdat de Koopprijs en de eventuele intresten en verhogingen integraal betaald werden elke wijziging van maatschappelijke zetel, exploitatiezetel, evenals elk ander relevant gegeven binnen de drie dagen ter kennis van de Verkoper brengen per aangetekend schrijven .

12.5.               Indien één of meerdere bepalingen van deze Verkoopovereenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden), om welke reden of grond ook, nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen of van de Verkoopovereenkomst als dusdanig niet aan en zullen partijen onmiddellijk elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de intentie van de vervangen bepaling zo dicht als mogelijk benadert .

12.6.               Alle belastingen (met uitzondering van inkomsten- of vennootschapsbelasting in hoofde van de Verkoper), heffingen, rechten en kosten, hoe ook genaamd, die nu of te eniger tijd worden geheven op de door de Klant te betalen bedragen en/of de Verkoopovereenkomst en/of (ter zake het gebruik en/of het bezit van) de Producten, onverschillig op wiens naam deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van de Klant en zullen door laatstgenoemde op eerste verzoek aan de Verkoper betaald/vergoed worden, tenzij dwingende wettelijke voorschriften anders bepalen.

12.7.               De Klant erkent kennis te hebben genomen van al de geschreven en gedrukte bepalingen van de Verkoopovereenkomst en verklaart de termen en voorwaarden ervan te aanvaarden

12.8.               De Verkoper is enkel gebonden door schriftelijke verbintenissen bevestigd door zijn directie.

 

 

13.  Klachten en geschillen

 13.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via onze contact pagina op de website of mailen naar info@hoeveservice.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 13.2. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan hier de Consumentenombudsdienst bereiken.

 13.3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie.